Input|Output, 2022

Interaktivní instalace „Input|Output“ (2022), se zabývá fenoménem „Internet of Things“ a jejich schopností získávat a dále distribuovat data o pohybu jejich uživatelů ve fyzickém prostoru.

Instalace se dělí na dva zdánlivě oddělené prostory, kdy první z nich reprezentuje uživatelské rozhraní (v tomto případě galerii s objekty) obsahující senzory pohybu, které provádí měření. Druhá část instalace je technickým zázemím kde probíhá ukládání dat, jejich počítání a vyhodnocování.

Instalace konfrontuje diváka s uživatelským rozhraním, které může být v digitálním světě reprezentováno webovou stránkou, grafickým rozhraním libovolného programu, aplikace atd.. Nechává však diváka vstoupit i do zázemí, které není pro pohyb uživatele přímo určený.

Zároveň se mu ze zázemí dostává nejasného vyhodnocení jeho aktivity v uživatelským rozhraní (v první části instalace) v podobě audio nahrávek, které obsahují faktické i historické poznámky o internetové technologii.

The interactive installation "Input|Output" (2022) deals with the phenomenon of the "Internet of Things" and their ability to obtain and further distribute data about the movement of their users in physical space.

The installation is divided into two seemingly separate spaces, the first of which represents the user interface (in this case, a gallery with objects) containing motion sensors that perform measurements. The second part of the installation is the technical background where data is stored, calculated and evaluated.

The installation confronts the viewer with a user interface, which in the digital world can be represented by a website, the graphic interface of any program, application, etc. However, it also allows the viewer to enter the background, which is not directly intended for the user's movement.

At the same time, he receives from the background a vague evaluation of his activity in the user interface (in the first part of the installation) in the form of audio recordings that contain factual and historical notes about Internet technology.